AVIS LEGAL

RESPONSABILITAT LEGAL PEL CONTINGUT

speeddatinggaudi.com conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’usuari a casos concrets. Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Speeddating GAUDÍ. El contingut dels articles publicats en speeddatinggaudi.com no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en speeddatinggaudi.com sense recórrer prèviament a l’corresponent assessorament professional.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el web speeddatinggaudi.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció , reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en speeddatinggaudi.com, haurà de notificar aquesta circumstància a Speeddating GAUDÍ indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en speeddatinggaudi.com, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Normativa i resolució de conflictes
Les presents condicions d’ús de speeddatinggaudi.com es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per medispeeddatinggaudi.com. Els usuaris es poden sotmetre a el Sistema Arbitral de Consum de què Speeddating GAUDÍ formarà part per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada d’aquest text o de qualsevol activitat de Speeddating GAUDÍ, excepte per a solucionar aquells conflictes que portin causa de el desenvolupament d’una activitat que requereixi col·legiació, en aquest cas l’usuari haurà de dirigir-se a l’òrgan corresponent de l’col·legi d’advocats oportú. Els usuaris que tinguin la condició de consumidors o usuaris conforme els defineix la normativa espanyola i resideixin a la Unió Europea, si han tingut un problema amb una compra online realitzada a Speeddating GAUDÍ, per intentar arribar a un acord extrajudicial poden acudir a la Plataforma de Resolució de Litigis en Línia, creada per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea a l’empara de l’Reglament (UE) 524/2013. Sempre que l’usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Barcelona capital, per ser aquest el lloc de celebració de l’contracte, amb renúncia expressa a qualsevol una altra jurisdicció que els pogués correspondre.

QUÈ ESPEREM DELS USUARIS
L’accés i / o ús de speeddatinggaudi.com a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present avís legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin , en relació amb determinats serveis i continguts de speeddatinggaudi.com. L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a speeddatinggaudi.com no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Speeddating GAUDÍ. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin